گالری تصاویر

همايش قوم لر دانشنامه قران (ولادت امام عسگري (ع ولادت حضرت مسيح توصیه پهلوان غلامی به انجام زکات و نماز توصیه پهلوان غلامی به انجام زکات و نماز تجليل ازمديران صنعت درسال اقتصادمقاومتي توليد واشتغال با سخنراني جانبازاكبرغلامي تجليل ازمديران صنعت درسال اقتصادمقاومتي توليد واشتغال با سخنراني جانبازاكبرغلامي تجليل ازمديران صنعت درسال اقتصادمقاومتي توليد واشتغال با سخنراني جانبازاكبرغلامي ديداربادكترخسروي رياست اتحاديه املاک  بامديريت غلامي وباحضور مسئولين كميته امدادامام خميني ديداربادكترخسروي رياست اتحاديه املاک  بامديريت غلامي وباحضور مسئولين كميته امدادامام خميني پهلوان غلامي مديرعامل ودبيركل از مركز علمي كاربردي شانجان گواهينامه ويژه سفيران پيشگيري از اعتياد گرفت جشن توانمندي وخدكفايي كميته امدادامام خميني استان تهران از جانبازغلامي مديرعامل ودبيركل دعوت كردند مهندس پازوكي دبير شوراي هماهنگي مبارزه باموادمخدر استان البرز از جانبازپهلوان اكبرغلامي تقدير كرد دعوت دكترولئي رياست كميته امداد امام خميني پايتخت از جانبازغلامي سفيران پيشگيري ازاعتياد باحضور هنرمندان بزرگ كشور وپهلوانان بامديريت ستادمبارزه باموادمخدر رياست جمهور -استان البرز سفيران پيشگيري ازاعتياد باحضور هنرمندان بزرگ كشور وپهلوانان بامديريت ستادمبارزه باموادمخدر رياست جمهور -استان البرز سفيران پيشگيري ازاعتياد باحضور هنرمندان بزرگ كشور وپهلوانان بامديريت ستادمبارزه باموادمخدر رياست جمهور -استان البرز سفيران پيشگيري ازاعتياد باحضور هنرمندان بزرگ كشور وپهلوانان بامديريت ستادمبارزه باموادمخدر رياست جمهور -استان البرز سفيران پيشگيري ازاعتياد باحضور هنرمندان بزرگ كشور وپهلوانان بامديريت ستادمبارزه باموادمخدر رياست جمهور -استان البرز
صفحه 8 از 22
< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت