تقديرازدكتراميري معاون پارلماني رئيس جمهور توسط جانبازاكبرغلامي به لطف خدا

 

سخنراني جانبازدكتراكبرغلامي در مراسم ترحيم مادردكترحاج محسن شفائيي باحضورمسئولين كشوري

 

مراسم ترحيم مادردكترحاج محسن شفائيي باحضور جانبازاكبرغلامي و مسئولين كشوري ولشكري

 

مراسم ترحيم مادردكترحاج محسن شفائيي باحضور جانبازاكبرغلامي و مسئولين كشوري ولشكري

 

اطلاعیه ها
اطلاعیه تبریک
اطلاعیه ترحیم
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت