اخبار ائتلاف


تقديروتجليل ازآقايان فراهاني ودكترابراهيمي مديران محترم اتاق اصناف

 


ضبط برنامه ي ورزش پهلواني آپارت توسط كارگردان شهري درزورخانه جوانمردان باحمايت جانبازاكبرغلامي

 


ضبط برنامه ي ورزش پهلواني آپارت توسط كارگردان شهري درزورخانه جوانمردان باحمايت جانبازاكبرغلامي

 


ضبط برنامه ي ورزش پهلواني آپارت توسط كارگردان شهري درزورخانه جوانمردان باحمايت جانبازاكبرغلامي

 


ضبط برنامه ي ورزش پهلواني آپارت توسط كارگردان شهري درزورخانه جوانمردان باحمايت جانبازاكبرغلامي

 


ضبط برنامه ي ورزش پهلواني آپارت توسط كارگردان شهري درزورخانه جوانمردان باحمايت جانبازاكبرغلامي

 


پیام تسليت جانبازاكبرغلامي به خانواده داودشکراله زاده

 


مراسم تجليل ازخانواده هاي محترم شهدا توسط جانباز جهان پهلوان حاج اكبرغلامي

 


اهداء جوايزنفيس به بهبوديافته هاي كمپ ترك اعتيادتوسط جانبازجهان پهلوان اكبرغلامي

 


تجليل ازهنرمند بزرگ موسيقي مهندس فرشچي توسط جانبازجهان پهلوان غلامي

 

صفحه 6 از 250      < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت