اخبار ائتلاف


تبريك دكترجانبازغلامي مديرعامل موسسه پهلوانان وسنگين وزنهاي جهان به مناسبت عيدفطر

 


تشكردكترولئي رياست كميته امدادامام خميني از زحمات جهان پهلوان غلامي وحاجيه خانم مريم ابراهيمي

 


تشكردكترولئي رياست كميته امدادامام خميني از زحمات جهان پهلوان غلامي وحاجيه خانم مريم ابراهيمي

 


تشكردكترولئي رياست كميته امدادامام خميني از زحمات جهان پهلوان غلامي وحاجيه خانم مريم ابراهيمي

 


خاندان بزرگ ايثارگر ورزمنده غلامي به مديريت جانبازپهلوان اكبرغلامي دركنارهم به لطف خدا

 


ميانداري جهان پهلوان جانبازحاج اكبرغلامي قهرمان سنگين وزن جهان باضرب مرشدسبكي ذكرخانه جوانمردان

 


ميانداري جهان پهلوان جانبازحاج اكبرغلامي قهرمان سنگين وزن جهان باضرب مرشدسبكي ذكرخانه جوانمردان

 


هيئت اتومبيلراني وموتورسواري بامديريت حاج علي صوفي وحمايت جهان پهلوان اكبرغلامي

 


هيئت اتومبيلراني وموتورسواري بامديريت حاج علي صوفي وحمايت جهان پهلوان اكبرغلامي

 


ذكرخانه زورخانه ذوالفقار بامديريت رشيدي وضرب مرشدتيموري ميزبان خاندان بزرگ ايثارگر ورزمنده غلامي

 

صفحه 10 از 239      < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >      
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت