حسن قراگوزلو

عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ قهرمانان،پیشکسوتان ،پهلوانان ، ایثارگران،هنرمندان،ونخبگان ورزش

عضو هیئت رئیسه موسسه فرهنگی ورزشی پهلوانان قویترین مردان پولادین

عضو هیئت رئیسه موسسه سنگین وزن های جهان

عضو مجمع خیرین مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

عضو هیئت امنا هیئت مذهبی ورزشکاران ،رزمندگان وپهلوانان