مهدی قهرمانی

مهدی قهرمانی

عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ قهرمانان،پیشکسوتان ،پهلوانان ، ایثارگران،هنرمندان،ونخبگان ورزش

عضو هیئت رئیسه موسسه فرهنگی ورزشی پهلوانان قویترین مردان پولادین

عضو هیئت رئیسه موسسه سنگین وزن های جهان