جواد ملکی

 جواد ملکی ائتلاف

مسئول کمیته تدارکات وپشتیبانی استان تهران ائتلاف بزرگ

مسئول کمیته تدارکات وپشتیبانی استان تهران موسسه پهلوانان و قویترین مردان

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت