هادی فاتحی پیکانی

هادی فاتحی پیکانی
• عضو هیئت رئیسه موسسه فرهنگی ورزشی پهلوانان ،قویترین مردان پولادین
• عضو هیئت رئیسه موسسه سنگین وزن های جهان 
• عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ قهرمانان ،پیشکسوتان ،پهلوانان ،ایثارگران ،هنرمندان و نخبگان ورزش
• سفیر مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر
طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت