اکبر بخشی قلی بیگلو

اکبر بخشی قلی بیگلو

عضو هیئت رئیسه ائتلاف بزرگ

عضو هیئت رئیسه موسسه پههلوانان و قویترین مردان

عضو هیئت رئیسه موسسه رزمی سنگین وزنهای جهان

عضو هیئت رئیسه انجمن ورزشکاران مجمع متخصصین

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت