دکتر مریم ابراهیمی مدیر اجرایی مرکز نیکوکاری نام آوران غدیر

دکتر مریم ابراهیمی مدیر اجرایی مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

دکتر مریم ابراهیمی مدیر اجرایی مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

مشاور فرهنگی ورزشی مدیر عامل مرکز نیکوکاری وکارآفرینی نام آوران غدیر

معاونت امور بانوان موسسه فرهنگی ورزشی پهلوانان وقویترین مردان پولادین

معاونت امور بانوان موسسه سنگین وزن های جهان

عضو هیئت رئیسه هیئت ورزشکاران وپهلوانان رزمندگان سازمان تبلیغات اسلامی شمالغرب تهران

عضو هیئت رئیسه هیئت نیکوکاران غدیر سازمان تبلیغات اسلامی شمالغرب تهران

عضو هیئت رئیسه هیئت زنجیرزنان حسینی سازمان تبلیغات اسلامی جنوب غرب تهران

مدیر آموزش کارآفرینی در امور خیاطی بانوان بی سرپرست وکم درآمد

 

 

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت