تجلیل از مدیران عامل و اجرایی مراکز نیکو کاری توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)

تجليل از عاملين مراكز نيكوكاري توسط مسئولين كميته امدادامام خميني بويژه جانبازپهلوان حاج اكبرغلامي وحاجيه خانم مريم ابراهيمي

و در پایان غلامی مي فرمايد بزرگترين افتخارم اين است كه دراعتلاي فريضه الهي زكات كوشاباشم زكات طلوع سخاوت وغروب خساست است وزكات ورزش اين است كه جسم مان رابسازيم ودرراه خدا خدمت كنيم-ايثار-جوانمردي راهم نام برد

زكات قدرت انصاف است به فرمايش مولامان امام علي ع زكات يعني دادگري. احسان. دستگيري ازتهي دستان خدمت به خلق خدا وبراي خدا وخدمت به خلق خداميباشد زكات بدن روزه-زكات رفاه صله رحم است
زكات علم انتشاردانش-زكات عقل تحمل كردن نادان وآدم هاي جاهل است-زكات چشم نديدن نامحرم است

غلامي رئيس كميته قويترين مردان ايران ومديرعامل موسسه پهلوانان وقويترين مردان پولادين  ورئيس انجمن قويترين مردان وپهلوانان شهرداري گفت قويترين مرد كسي است كه بانفس خود مبارزه كند  وبرنفس خود غلبه كند و خوداكبرغلامي ركورد جهان را بارها زده وبعنوان قويترين مرد لقب نام گرفته اما زكات قدرت انصاف است.

طراحی و پیاده سازی: طراحی وب سایت